Prawo pracy

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji

  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania, układów i porozumień zbiorowych oraz innych aktów wewnętrznych

  • doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy

  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 

  • odszkodowanie w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

  • sprostowanie świadectwa o pracę 

  • zakaz konkurencji

  • wypadki przy pracy